List of active policies

Name Type User consent
Regulamin serwisu Site policy All users

Summary

§1 Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze szkoleń i zasobów platformy szkoleniowej szkolenia.n-serwis.pl należącej do firmy N-Serwis.pl sp.z.o.o.

2.       Terminologia:

  1. N-Serwis.pl – Właściciel platformy i Administrator platformy n-szkolenia.pl.
  2. rejestracja - czynność zgłaszania i rejestrowania nowego użytkownika na platformie szkolenia.n-serwis.pl
  3. login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do szkolenia, definiowany przez Użytkownika w procesie Rejestracji, 
  4.  hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie konkretnemu Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do przypisanego Szkolenia lub innych Treści udostępnianych na platformie szkoleniowej; hasło określane jest przez Użytkownika w trakcie Rejestracji;
  5. użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do platformy za pośrednictwem ręcznego założenia konta przez Administratora platformy lub za pomocą uwierzytelnienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
  6. uczestnik – użytkownik przypisany do określonej liczby szkoleń lub innych zasobów szkoleniowych platformy;
  7. szkolenie – szkolenie w formie e-learningowej dostępne na platformie szkolenia.n-serwis.pl, będące własnością N-Serwis.pl, 
  8. platforma – system informatyczny typu LMS, dostępny dla użytkownika po rejestracji i zalogowaniu, udostępniający szkolenia i inne treści, rejestrujący postępy w odbywanych szkoleniach i dostęp do nich; serwis dostępny pod adresem www.szkolenia.n-serwis.pl;
  9. Administrator serwisu – osoba zarządzająca platformą szkoleniową w imieniu Właściciela platformy;
  10. klient – strona umowy zawieranej z N-serwis.pl

Full policy

§ 2 Wymagania sprzętowe użytkowania platformy szkoleniowej

1.       Do prawidłowej pracy platformy zostały zdefiniowane następuje wymagania:

a.       komputer z systemem Windows, Linux lub Mac OS posiadający aktualne wsparcie producenta,

b.       aktualna przeglądarka internetowa z obsługą treści HTML5 i Adobe Flash,

c.        dostęp do sieci internet o parametrach i przepustowości umożliwiającej płynne odtwarzanie treści platformy. Zalecana prędkość połączenia 4 Mb/s, komunikacja odbywa się przy użyciu protokołu HTTPS(port:443),

d.       dostępny aktywny adres email,

e.       możliwości odtwarzania dźwięku,

f.         możliwość wyświetlania obrazu w rozdzielczości min. 1024x768,

2.       Korzystanie z platformy może wymagać uruchomienia (zezwolenia na uruchomienie) wtyczek Adobe Flash lub Acrobat Reader.

3.       W trakcie korzystania przez Uczestnika ze szkoleń lub innych treści nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.

§ 3 Uzyskiwanie i odmowa dostępu do platformy szkoleniowej

1.       Korzystanie ze szkoleń i innych treści jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty swoich połączeń internetowych oraz transferu danych z platformy.

2.       Założenie konta w serwisie dokonywane jest w szczególności na polecenie firmy będącej klientem właściciela platformy i w ramach realizacji umowy. Konto zakładane jest przez Administratora serwisu, który otrzymuje od klienta dane osób, które mają uzyskać dostęp do platformy.

3.       Korzystanie z platformy szkoleniowej szkolenia.n-serwis.pl, treści szkoleń oraz innych opublikowanych na platformie treści możliwe jest po zalogowaniu do serwisu.

4.       Uzyskanie dostępu do platformy szkoleniowej wymagania rejestracji obejmującej m.in.

a.       podanie identyfikatora użytkownika (login),

b.       hasło użytkownika,

c.        adres konta poczty elektronicznej (poczty służbowej dla firm),

d.       imienia i nazwiska,

e.       nazwy firmy

f.         miasta (opcjonalnie)

5.       Rejestracja użytkownika w platformie zazwyczaj prowadzona jest zgodnie z punktem 1 niniejszego paragrafu. N-serwis.pl dopuszcza inne formy rejestracji użytkownika w szczególnych sytuacjach lub na podstawie odrębnych umów.

6.       N-serwis.pl zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji konta użytkownika w sytuacjach, kiedy:

a.       identyfikator użytkownika (login) jest zajęty – w takiej sytuacji Administrator serwisu proponuje zmianę loginu i powiada o tym klienta,

b.       zgłoszony adres e-mail jest niepoprawny – w takiej sytuacji Administrator serwisu powiadamia o tym klienta,

c.        podanie informacji narusza obowiązujące przepisy prawa i regulacje, dobre obyczaje i postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie,

d.       z użytkownikiem nie łączy Właściciela platformy żaden stosunek prawny (m.in. umowa).

7.          N-serwis.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta użytkownika w sytuacjach, kiedy:

a.       Używany adres email jest niepoprawny i nie został zaktualizowany,

b.       Użytkownik platformy nie dokonywał logowania powyżej jednego roku, chyba że postanowienia umowy pomiędzy klientem a Właścicielem platformy dopuszczają możliwość pozostawienia konta użytkownika.

c.        wypowiedzi użytkownika na platformie zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami lub naruszające wolność wypowiedzi innych użytkowników platformy, lub naruszające przepisy prawa, lub naruszające postanowienia umowy między klientem a Właścicielem platformy.

8.       N-serwis.pl zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu użytkownika do platformy w sytuacji, kiedy:

a.       Upłynął okres udostępniania szkolenia użytkownikowi,

b.       N-Serwis.pl uzyskał informację o prawdopodobnym incydencie bezpieczeństwa skutkującym potencjalnym naruszeniem bezpieczeństwa systemu, innych użytkowników lub danych osobowych (np. spowodowanym działaniem złośliwego oprogramowania).

9.       N-serwis.pl nie ma obowiązku informować użytkownika o okolicznościach powodujących usunięcie konta lub ograniczenie dostępu do zasobów portalu chyba, że postanowienia umowy między klientem a N-serwis.pl stanowią inaczej oraz powiadomienie użytkownika nie wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku ze strony N-serwis.pl

10.    N-serwis.pl udostepnia użytkownikowi Instrukcję działania platformy zawierającą m.in. najczęściej zadawane pytania i możliwości rozwiązania problemów na platformie.

11.    Wszelkie inne problemy z działaniem platformy należy zgłaszać pod adresem iod@n-serwis.pl

§ 4 Logowanie użytkownika na platformie szkoleniowej

1.       W celu zachowania poufności danych gromadzonych na platformie oraz danych osobowych zabezpieczenia kont użytkowników zostały zdefiniowane w następujący sposób:

a.         W celu uzyskania dostępu do platformy wymagane jest uwierzytelnienie (zalogowanie) poprzez podanie zdefiniowanego w procesie rejestracji loginu oraz hasła,

b.         Dostęp do konta użytkownika możliwy jest wyłącznie dla osoby która dokonała rejestracji konta i której dane powiązane są z kontem na platformie,

c.          W każdym czasie, użytkownik może zmienić hasło.

d.         Zaleca się okresową zmianę hasła nie rzadziej niż co 90 dni.

2.       Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych służących do uwierzytelnienia na platformie, w szczególności swojego identyfikatora i hasła.

3.       Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zmiany hasła, jak i odzyskania dostępu do platformy w sytuacji kiedy utracił swoje hasło. W celu prawidłowego odzyskania hasła konieczny jest dostęp do adresu email powiązanego z kontem

4.       Dostęp użytkownika do platformy jest rejestrowany przez Administratora serwisu.  

§ 5 Konserwacja i prace na platformie

4.       N-Serwis.pl będzie informował użytkowników poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o niedostępności platformy związanej z prowadzonymi czynnościami technicznymi w terminie 48 godzin przed rozpoczęciem prac.

5.       N-serwis.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do platformy w sytuacji bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników w sytuacji, gdy może wystąpić ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji użytkowników.

6.       N-serwis.pl powiadamia użytkowników o prowadzonych pracach i czasie trwania tych prac na swojej stronie szkolenia.n-serwis.pl

7.       Podczas prac konserwacyjnych i serwisowych na platformie, użytkownik nie ma możliwości logowania na platformę.

§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność użytkowników i uczestników szkoleń

1.       Uczestnik jest zobowiązany i odpowiedzialny za:

a.          korzystanie z zasobów platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu, a także w sposób zgodny z warunkami umowy,

b.          podanie prawidłowych danych rejestracyjnych oraz aktualizacji tych danych, w szczególności  adresu email,

c.          zachowania poufności danych służących do uwierzytelnienia na platformie (m.in. nieudostępniania swoich danych do logowania innym osobom).

d.          niedziałania na szkodę Właściciela platformy poprzez świadome działania zmierzające m.in. do obniżenia zabezpieczeń stosowanych przez N-serwis.pl, w szczególności bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

2.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym swoich danych identyfikacyjnych, w szczególności identyfikator i hasła.

§ 7 Obowiązki i odpowiedzialność Właściciela platformy

1.     Jeżeli nie określono inaczej, szkolenia, materiały i inne zasoby publikowane za pomocą platformy oraz poszczególne elementy w nich użyte stanowią własność N-Serwis.pl Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).

2.     Informacje zawarte na platformie, szkoleniach i sasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Podane na platformie informacje nie stanowią jednak prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. Materiały stanowią wyjaśnienie, interpretację stanów prawnych i dobrych praktyk ze strony autorów.

3.     Autorzy zasobów publikowanych za pomocą platformy dokładają wszelkich starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i na bieżąco aktualizowane.

4.     N-Serwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

5.     Działania użytkowników, w szczególności wynikające z użycia i interpretacji materiałów opublikowanych za pomocą platformy,

6.     Szkody powstałej w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z platformy oraz innych treści zawartych na platformie, działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Uczestnika,

7.     Szkody powstałej w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z platformy,

8.     Przypadki braku dostępności platformy, zaistniałej w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych jest firma N-Serwis.pl Sp. z o.o. z siedzibą w
40-857 Katowice ul. Klimczoka 9. Zarejestrowana przez Sąd Okręgowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000532229 , REGON: 360170186 , NIP: PL6342833456

2.     Szczegółowe informacje o przetwarzanych przez N-serwis.pl (jako Administratora Danych) danych, w tym poszczególnych kategoriach danych umieszczono w Polityce prywatności i stanowi to spełnienie art. 13 RODO.

3.       Użytkownik korzystający z zasobów platformy akceptuje niniejszy regulamin poprzez świadome wyrażenie zgody. Cofnięcie wyrażonej zgody przez użytkownika skutkuje brakiem dalszego dostępu do platformy.

4.       Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz  wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie danych, w tym danych osobowych podanych przez użytkownika w procesie rejestracji oraz danych zawartych na platformie w trakcie korzystania z zasobów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
  2. otrzymywanie informacji związanych z dostępem i korzystaniem z platformy, w szczególności informacji technicznych związanych z obsługą platformy i w celu świadczenia usługi na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm)
  3. Komunikacji przy użyciu środków teleinformatycznych w szczególności podanego adresu email zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

5.       Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, użytkownik ma prawo do:

a.       dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych podanych oraz uzyskania kopii tych danych,

b.       modyfikacji i poprawienia swoich danych poprzez bezpośrednią zmianę swoich danych w profilu

c.        jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych;

d.       całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,

e.       wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);

6.       Użytkownik ma możliwość wyrażenia i odwołania w dowolnym czasie zgody na wysyłanie przez N-serwis.pl informacji marketingowych poprzez zaznaczenie na swoim profilu pola (czyt.checkbox) zgody.

7.       informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: iod@n-serwis.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

8.       N-Serwis.pl zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych podanych w procesie logowania w celach statystycznych i badawczych wyłącznie w sposób syntetyczny do użytku własnego.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2017r.

2.          N-Serwis.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

3.          Wszelkiego rodzaju reklamacje użytkownicy mogą zgłaszać na adres email:  abi@n-serwis.pl

4.          Wszelkie zmiany wprowadzone do regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na platformie. Każdorazowo po wprowadzeniu zmian, użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z nowymi postanowieniami regulaminu.

5.          N-Serwis.pl zastrzega sobie oprawo do nieinformowania indywidualnie użytkowników o zmianie regulaminu.

6.          W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

7.          Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby N-Serwis.pl.